O NAS / ABOUT US

MONITORUJEMY *** UJAWNIAMY *** ZMIENIAMY

(English version below)

Pierwsza w Polsce organizacja konsumencka w podróżach lotniczych!

Dlaczego działamy?

Nasza organizacja działa od 2013 roku. Powodem jej utworzenia były zmiany zachodzące na rynku pasażerskich przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Na podstawie danych Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) za 2012 rok jedna trzecia spośród wszystkich otrzymanych skarg (32.197) dotyczyła usług transportowych, w szczególności sektora lotnictwa. W tym samym okresie udział skarg na usługi transportowe w Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK) w Polsce sięgnął 50%. Na przestrzeni czterech lat liczba skarg pasażerów w Polsce na odwołane i opóźnione rejsy oraz odmowy przyjęcia na pokład wzrosła czterokrotnie. Wraz z dynamicznym rozwojem rynku przewozów lotniczych spada jakość niektórych usług!

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady nr 174 z dnia 11.04.2011 r. o stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów informuje, że nastąpiło pogorszenie panującej opinii o jakości pewnych aspektów transportu lotniczego. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się: opóźnienia wywołane przez zatory w przestrzeni powietrznej; zatłoczenie lotnisk i niedostateczne planowanie awaryjne na wypadek skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych; zaostrzenie środków ochrony; coraz większe i rozleglejsze lotniska, które zwiększają ryzyko zagubienia bagażu albo spóźnienia na samolot; niektóre praktyki handlowe przewoźników, mogące zniechęcać pasażerów do korzystania z usług lotniczych. Doskonałym przykładem jest tak zwana zasada "no-show", wykorzystywana w przypadku niestawienia się na lot oraz praktyki związane z nieprawidłową obsługą bagażu, wykazujące luki i niedociągnięcia w stosowaniu obowiązujących przepisów. Powyższe sytuacje mogą w niektórych przypadkach okazać się równie kosztowne dla pasażera, jak odwołanie lub duże opóźnienie rejsu.

W Polsce do 2012 roku nie było organizacji reprezentującej pasażerów zarówno wobec organów administracji państwowej, jak i podmiotów biznesowych, które działają na rynku przewozów lotniczych. Uważamy, że polski rynek przewozów pasażerskich wymaga współpracy jego uczestników na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kim jesteśmy?

Przyjazne Latanie to niezależna organizacja pozarządowa, reprezentująca i wspierająca pasażerów - najsłabszą ze stron umowy transportowej. Egzekwujemy prawa pasażerów, inicjujemy i zmieniamy korzystne rozwiązania dla podróżujących drogą powietrzną. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro i satysfakcję pasażera.

Misją naszej organizacji jest:
 • zapewnienie korzystnych i przejrzystych warunków umów dla podróżujących drogą powietrzną,
 • wspieranie rzetelnej obsługi pasażera,
 • promowanie dobrych praktyk stosowanych przez uczestników rynku,
 • upowszechnianie osiągnięć technologicznych i standardów w lotnictwie cywilnym,
 • wzrost zadowolenia pasażerów.

Wartości, które promujemy i staramy się podtrzymywać:
 • konsument przede wszystkim,
 • użyteczność,
 • wydajność i wiarygodność naszej pracy, poparta przeprowadzonymi badaniami,
 • szacunek,
 • odpowiedzialność i przejrzystość działań.

Co robimy?

Stowarzyszenie Przyjazne Latanie reprezentuje pasażerów, egzekwuje prawa pasażerów oraz edukuje wszystkich uczestników rynku pasażerskich przewozów lotniczych w temacie ważnych dla nich spraw związanych z biletem (umową przewozu), satysfakcją z usług i przebiegiem całej podróży.

Większość uczestników rynku lotniczego w Polsce należy do branżowych organizacji. Porty i przewoźnicy lotniczy, piloci, personel pokładowy, agenci usług lotniskowych, kontrolerzy ruchu lotniczego czy biura podróży są zawsze dobrze reprezentowani. Pewnym wyjątkiem są osoby, które kupują bilety - pasażerowie!

Organizacja Przyjazne Latanie zbiera opinie, dba o prawa konsumenta oraz reprezentuje interesy pasażerów. Dążymy do tego, by rozwój lotnictwa cywilnego przebiegał w sposób zrównoważony.

W Polsce jest kilkadziesiąt milionów pasażerów!

W 2018 roku polskie lotniska obsłużyły ponad 45 milionów pasażerów. Każdego roku przybywa kilka milionów podróżujących. Przyjazne Latanie w profesjonalny sposób zbiera i prezentuje informacje o tym, jakie mamy potrzeby, czego oczekujemy, co nam się podoba, a co powinno ulec zmianie. Dzięki temu, jako bardziej świadomi i proaktywni konsumenci, skuteczniej wpływamy na rozwój rynku przewozów lotniczych, tak aby latanie stało się przyjazne.

Co robimy dla pasażerów?


Przyjazne latanie pomaga pasażerom, którzy mają wątpliwości i pytania związane z biletem lub inną usługą lotniczą, lub mają problem z egzekwowaniem przysługujących im praw.

Zebrane opinie i dowody dają nam pewność, że wiemy, co dzieje się podczas podróży lotniczych. Nasza wiedza służy pasażerom. Chcemy, aby ich głos był brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości, szczególnie w temacie zapewnienia przyjaznych podróży.

Nasz wspólny cel realizujemy poprzez:
 1. edukowanie pasażerów w temacie praw i stale zmieniających się warunków świadczenia usług na rynku przewozów lotniczych;
 2. pomoc w przypadku niezadowolenia z usługi przed, w czasie lub po podróży; szukanie rozwiązania problemu;
 3. zachęcanie pasażerów do wyrażania poglądów i dzielenia się doświadczeniami;
 4. umożliwianie wspólnego prezentowania opinii i składania petycji;
 5. gromadzenie informacji i prowadzenie badań, w których pasażerowie wyrażają swoje opinie na temat podróży do/z Polski drogą powietrzną;
 6. koncentrowanie się na kilku kluczowych dla pasażera kwestiach, m.in.: taryfach i biletach, jakości i poziomie usług, inwestycjach i ekologii;
 7. współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami reprezentującymi konsumentów w Polsce i za granicą oraz z szeroką grupą usługodawców z branży przewozów lotniczych w Polsce;
 8. prezentowanie opinii pasażerów decydentom, inicjowanie rozwiązań oraz dążenie do ich wprowadzenia;
 9. dbanie o zrównoważony rozwój rynku przewozów lotniczych w Polsce, z uwzględnieniem ekologii, etyki oraz innych aspektów społecznych.

Rozumiemy sprawy, które są dla Ciebie ważne!

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000459742. 

STATUT organizacji znajduje się tutaj.

Od 2016 roku stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Sprawozdania z działalności są publikowane w bazie OPP. Link do sprawozdań znajduję się tutaj (po wpisaniu w polu wyszukiwarki nazwa organizacji: "Przyjazne Latanie").

***************************************

The first Polish Consumers' Organisation for Air Travellers' Rights!


The Association for Air Passengers Rights Przyjazne Latanie (Friendly Flying) is an independent non-governmental organisation which represents and supports passengers – the weakest link in the transport contracts. We execute passengers' rights and work to initiate and introduce favorable solutions for people travelling by air. Passenger's satisfaction comes first.


What we do?

Friendly Flying represents passengers, execute their rights and educates all the participants of the passenger air services market when it comes to important issues for them, connected with the ticket (the travel contract), satisfaction with the services and the course of the whole journey. Most of the participants of the air services market belong to trade organisations in Poland. Airports, air carriers, pilots, flight attendants, handling agents, and air traffic controllers, as well as the travel agents who are always well represented. The only exception are people who buy tickets – passengers! Friendly Flying collects opinions, cares for customer’s rights and represents passenger’s interests. We pursue a balanced development of civil air services.


There is over a billion air travels in the European Union! In 2018 the Polish airports gave service to over 45 million passengers. A few millions of new air journeys happen every year. Friendly Flying gathers and presents information about the needs, expectations; things we like or elements that should be changed. Thanks to this knowledge we are becoming aware and proactive consumers and are having more influence on the market of air services. We want flying to become friendlier.

What do we do for the passengers?

Friendly Flying helps passengers who have doubts and questions connected with the ticket or any other air service or those who have problems with execution of their rights. Collected opinions and evidence give us certainty that we know what is going on during the journeys. Our knowledge serves the passengers. We want their voices to be seriously considered while making any decisions regarding the future, especially when it comes to providing more friendly flying.

We realize our common goals through:
 • Education of passengers in terms of rights and constantly changing terms of services on the air services market.
 • Helping in case of dissatisfaction with the service, during or after the journey; seeking the solution to any problem.
 • Encouraging passengers to express their opinions and experiences.
 • Enabling a collective presentation of opinions and submitting them.
 • Gathering of information and research, where passengers express their outlooks on journeys to/from Poland on the aircraft.
 • Focusing on a few key issues, among others: fares and tickets, quality and level of the services, investments and ecology.
 • Cooperation with governmental and local administration, with the organisations representing consumers in Poland and abroad and with a wide group of service suppliers of the air travel industry in Poland.
 • A presentation of passenger’s opinions to the decision makers, and an initiation of solutions and pursuance of their implementation.
 • Caring for the balanced development of air travel in Poland with careful consideration of ecology, ethics and other social aspects.
We do understand issues that are important to You!

Popularne posty

Archiwum Postów